بلاگ و اخبار

نمایشگاه بین المللی سنگ شیامن

نمایشگاه بین المللی سنگ شیامن در سال ۲۰۰۱ تاسیس شد. استفاده حداکثری ازمنابع غنی سنگ در استان فوجیان و نیز مدیریت در بهره برداری صحیح از مزایای بندر شیامن در نزدیکی آن، باعث توسعه روزافزون این نمایشگاه شد. تا جایی که امروزه، این نمایشگاه به کسب عنوان بزرگترین رویداد نمایشگاهی سنگ در سطح جهانی نایل شده است. از اهداف این نمایشگاه میتوان به نمایش محصولات جدید، ارائه تکنولوژیهای بروز و تجهیزات جدید، ایجاد فرصت های نوین تجاری، بهبود و تسهیل ارتباطات میان فعالین این صنعت در سطح جهانی اشاره کرد. تلاش در این عرصه ها، به نوبه خود باعث افزایش حجم تجارت و نیز ارتقاء صنعت سنگ شده است.

موفقیت های این نمایشگاه باعث شده تا شیامن، بعنوان “مرکزجهانی سنگ ” شهره شود که این امر برای توسعه اقتصاد محلی ونیز پیشرفت صنعت نمایشگاه مفید است. در حالیکه منابع فراوان استان باعث توسعه ی نمایشگاه شیامن شده است، متقابلا موفقیت در برگزاری هر ساله نمایشگاه نیز به سهم خود امکانات و فرصتهای جدید تجاری را برای بهره برداری از بازار جهانی برای شرکت های بومی چینی فراهم کرده و زمینه آشنایی آنان را با  فن آوری ها و الگوهای جدید بازارهای جهانی مهیا میکند.

 


EnglishRussia